هيأت وزيران درجلسات 28/12/1392 و27/7/1393 براساس پیشنهادهای مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي (مصوب 1368) و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت (مصوب1377 ) اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران را به شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي اصلاح و تصويب كرد. با تایید این اساسنامه در تاریخ 2 /2/1394 توسط شورای نگهبان روند تبدیل سازمان توسعه برق ایران به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وارد مرحله نهایی گشت و این شرکت در تاریخ15/7/1394 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.


ورود به وب سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی